Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

1.Földbirtoklás, földhasználat és mezőgazdasági technika a középkorban

2018.07.01

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői

 

A jobbágyság

 • A középkori társadalom zömét a földművesek tették ki.
 • A korábbi rabszolgákból, colonusokból és függésbe került szabad parasztokból alakult ki a jogilag egységes jobbágyság.
 • A jobbágy nem tulajdonosa, csak használója volt a földnek, de használati jogától nem lehetett megfosztani és e jogát örökíthette.
 • A birtokos földjének egy része jobbágytelkekre volt felosztva. Kezdetben ezeket évente sorsolták a jobbágycsaládok között, később a telekhatárok állandósultak. A jobbágy használhatta a birtok közös használatban lévő területeit: legeltethetett a közös legelőn, fát gyűjthetett a közös erdőből és vadászhatott ott, a közös tóban, patakban pedig halászhatott.
 • A birtok tulajdonosának terményhányaddal adózott. Ezt a középkor végén már pénzben fizették.
 • A földesúr közvetlen kezelésében lévő allódiumon (majorságon) robottal (munkajáradékkal) is tartozott.
 • A földesúr igazságszolgáltatása alá tartozott.

 

A feudalizmus

 • Az önellátó gazdaság, a kereskedelem visszaesése és a pénzforgalom hiánya a középkorban nem tette lehetővé fizetett hivatalnokok és zsoldos haderő alkalmazását. Az uralkodó kizárólag birtokok adományozásával jutalmazhatta híveit, és a birtokok alapján várhatott el szolgálatot.
 • A nehézlovas, lovagi harcmodor elterjedésével feleslegessé vált a szabad paraszti réteg katonáskodása: a parasztok, hogy a katonáskodás és az adózás kettős terhét elkerüljék, inkább beálltak egy nagyobb birtokos szolgálatába.
 • Az uralkodók, hogy biztosítsák a nehézlovas haderőt, szolgálati birtokokat, benefíciumokat adtak híveiknek. A benefícium elvileg nem volt örökíthető.
 • A benefíciumok a későbbiekben hűbérbirtokká. feudummá alakultak át.
  • A hűbérbirtok (feudum) katonai szolgálattal terhelt, örökíthető földbirtok.
  • Adományozóját hűbérúrnak (seniornak vagy dominusnak), a megadományozottat pedig hűbéresnek (vazallusnak) nevezik. Az adományozást a hűbéri eskü pecsételte meg.
  • A hűbéresek hűbérbirtokuk egy részét továbbadhatták alacsonyabb rangú hű-béreseknek. így jött létre a hűbéri lánc vagy piramis. A legfőbb hűbérúr az uralkodó volt. A hűbéri piramis alján azok a kishűbéresek álltak, akik hűbérbirtoka már csak a saját nehézlovas katonai szolgálatukat tudta biztosítani.
  • A hűbérurak és hűbéreseik alkották a társadalom új rétegét: a lovagságot vagy nemességet. (Ebbe a rétegbe olvadtak be a római birtokosok és a germán fegyveresek is.)
 • A feudalizmus az európai középkor jellemzésére használt fogalom és egyszerre jelent:
 • Egy társadalmi rendszert: a társadalom két fő csoportja a hűbéri lánc nemesi föld- birtokosai, illetve a különböző hűbérbirtokokon élő és parasztként dolgozó jobbágyság.
 • Hadszervezetet: az ország haderejét a hűbérbirtokosok (lovagok) és kíséretük alkotják.
 • Államszervezetet: az uralkodók hűbéreseikre támaszkodva irányították országaikat.

 

Az uradalom és a mezőgazdasági technika

 

Az uradalom 

 • A középkor gazdasági és katonai alapegysége az önellátó nagybirtok, az uradalom volt.
 • Az uradalom biztosította lakóinak ellátását az alapvető szükségleti cikkekkel:
 • A lakók többségét kitevő földművesek terményük egy részének beszolgáltatásával, illetve az uradalom birtokosának használatában lévő földek (allódium) megművelésével, azaz munkajáradékkal (robottal) tartoztak.
 • Az uradalmon éltek kézművesek is, akik elsősorban a szerszámok készítését és javítását végezték.
 • Biztosította a termények feldolgozásához szükséges technikai eszközöket: pl. vízimalom, sörfőzde, kemence.
 • Kizárólag a helyben elő nem állítható áruk beszerzése érdekében kereskedett: sót és fémet, esetleg a birtokos igényeit kielégítő luxuscikkeket vásárolt.
 • Az uradalom védelmet nyújtott a lakóinak:
 • Középpontja egy megerősített hely, a vár volt, ahová támadás esetén menekülni lehetett.
 • A beszolgáltatott termények tartották el az uradalom birtokosát és kíséretét, akik a katonai erőt biztosították.

 

A mezőgazdasági technika fejlődése

 • Északnyugat-Európa csapadékosabb területein kezdetben a legelőváltó vagy talajváltó gazdálkodás terjedt el.
 • A szántóföld csak a megművelhető terület kis részét tette ki. a többin legeltettek.
 • A szántóföld kimerülése után (kb. hatévenként) a megművelhető terület másik részét szántották fel, a kimerült szántó pedig a legelő része lett.
 • A népesség növekedésével elterjedt a csapadékszegény Dél-Európában már korábban alkalmazott kétnyomásos gazdálkodás.
 • A megművelhető terület felét felszántották, a másikat ugaron hagyták, azaz pihentették. Az ugaron legeltettek, így biztosítva a természetes trágyázást.
 • A kővetkező évben a szántóból lett ugar, az ugart pedig felszántották.
 • A népesség további növekedésével terjedt el a háromnyomásos gazdálkodás.
 • A megművelhető föld harmadán ősszel vetettek, harmadán tavasszal, és csak harmadát hagyták meg ugarnak.
 • Az egyes birtokrészeken évente váltogatták a három művelési módot.
 • A nyomásos gazdálkodást a népesség növekedése miatt Nyugat-Európából a 11. században kelet felé kirajzó telepesek, a hospesek terjesztették el.
 • A mezőgazdasági eszközök is fejlődtek a 9-10. században:
 • Megjelent a vasborítású nehézeke, amivel a talajt mélyebben lehetett felszántani, illetve a kötöttebb talajú földek is megművelhetővé váltak.
 • Elterjedt a borona, ami a vetés hatékonyságát növelte.
 • A szügyhám váltotta fel a nyakhámot, ezzel az új fogatolási móddal a lovak nehezebb terhet is képesek voltak elhúzni.